Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 1. 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen PRT Praktijk voor fysiotherapie en revalidatie en de patiënt, tenzij artikel 1.8. van deze genoemde algemene voorwaarden. 
 2. 1.2  In deze voorwaarden zijn geldend voor Physical Rehabilitation Training Center Aukje Weerts (hierna te noemen: PRT Praktijk), handelend onder de naam Physical Rehabilitation Training Center Aukje Weerts statutair gevestigd te Oploo, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 61422258. 
 3. 1.3  Onder behandelaar wordt verstaan degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst, alsmede degene die in groepsverband lessen en trainingen verzorgd. Onder behandelaar wordt verstaan, zowel Aukje Weerts dan wel enig ander in enige vorm van dienstverband van PRT Praktijk. 
 4. 1.4  Onder patiënt wordt verstaan degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt. 
 5. 1.5  In deze algemene voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen fysiotherapie, groepslessen in trainingen en Trigger Point Reset Methode. Voor al de hiervoor genoemde specialisaties gelden deze algemene voorwaarden. 
 6. 1.6  Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
 7. 1.7  De patiënt aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een behandelovereenkomst met PRT Praktijk of het deelnemen bij groepslessen en trainingen. 
 8. 1.8  Van deze algemene voorwaarden maken ‘De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (hierna te noemen: KNGF’ deel uit. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het KNGF opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren en aanvaardt de gevolgen die hieruit voortvloeien. 
 9. 1.9  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door PRT Praktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 

Artikel 2 – totstandkoming behandelovereenkomst 

2.1 De behandelaar zal met de patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een speciaal op de patiënt gerichte behandelovereenkomst aangaan. 

2.2 

Artikel 3 – verplichtingen behandelaar 

 1. 3.1  De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen. 
 2. 3.2  De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen. 
 3. 3.3  De behandelaar is verplicht, conform de privacywetgeving, een dossier bij te houden bij met betrekking tot de behandeling van patiënt. 
 4. 3.4  De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de 

 

Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de 

 

patiënt de reden hiervan overleggen en adviseren bij het vinden van andere passende zorg of 

 

behandeling. 

 

patiënt, tenzij de geheimhouding hiervan in strijd is met een wettelijke plicht, de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie omtrent de behandeling of indien geheimhouding redelijkerwijs niet van de behandelaar kan worden gevergd. 

3.5 De behandelaar neemt bij de werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt. 

Artikel 4 – verplichtingen patiënt 

 1. 4.1  De patiënt is verplicht naar beste weten informatie te verschaffen, medewerking en inspanning te verlenen ten behoeve van de behandeling. 
 2. 4.2  Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen. De gevolgen die dit evenwel met zich meebrengt zijn redelijkerwijs niet aan de behandelaar toe te rekenen. 
 3. 4.3  De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren. 

Artikel 5 – afspraken annuleren 

 1. 5.1  Wanneer patiënt verhinderd is om een afspraak met de behandelaar na te komen, dan zal de patiënt deze afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur vóór de afspraak, moeten afzeggen. 
 2. 5.2  Het annuleren van afspraken dient telefonisch te geschieden. 
 3. 5.3  Afspraken die niet, dan wel niet tijdig, worden afgezegd zullen bij de patiënt in rekening worden 

gebracht.

 1. 5.4  Het tarief voor een niet, dan wel niet tijdig, geannuleerde afspraak is het volledig geldende tarief voor 

de voorgenomen behandeling (100% van de behandeling). Deze rekening kan niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd en zal direct aan de patiënt gefactureerd worden. 

Artikel 6 – betalingsvoorwaarden fysiotherapie 

6.1       Betalingsvoorwaarden fysiotherapie 

a)  Is er sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit contract dient bij aanvang van de behandelovereenkomst overlegd te worden. 

b)  De patiënt is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij PRT Praktijk. Een declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan zal de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden zijn de factuur voor eigen rekening te nemen. 

c)  Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. 

6.2       Betalingstermijn groepslessen en trainingen

a) Bij het afsluiten van een overeenkomst voor groepslessen en/of trainingen stemt u 
ermee in om per kwartaal vooruit te betalen voor de vooraf besproken 
groepslessen en trainingen. 

6.3       Betalingstermijn Trigger Point reset methode 

a) Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de Trigger Point reset methode dient het geoffreerde bedrag te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 2 werkdagen na factuurdatum. 

6.4       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken 
van deze termijn treedt verzuim in en staat het PRT Praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke 
rente worden gevorderd. 

6.5       Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting 
niet op.

6.6       De patiënt die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. PRT Praktijk is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. 

6.7       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de patiënt zijn
de vorderingen van PRT Praktijk op de patiënt onmiddellijk opeisbaar.
6.8 Is patiënt in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 7 – klachtenregeling en aansprakelijkheid 

 1. 7.1  PRT Praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF 
 2. 7.2  PRT Praktijk sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke 

schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand, waaronder begrepen: 

  1. schade welke is ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn; 
  2. schade welke voortvloeit uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van PRT Praktijk over te gaan; 
  3. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van PRT Praktijk en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan PRT Praktijk kunnen worden toegerekend; 
  4. schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van PRT Praktijk te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld; 
  5. diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken tijdens een tijdens een behandeling, op de behandel- sportlocatie. 

7.3  Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan PRT Praktijk is betaald, met een maximum van € 2.500,00. 

Artikel 8 – rechten 

Niets van wat PRT Praktijk heeft bekomen dan wel publiceert mag worden verveelvoudigd door middel van drukwerk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, PRT Praktijk behoudt ten alle tijde de rechten. 

Artikel 9 – overmacht 

 1. 9.1  Partijen (behandelaar als patiënt) zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. 9.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet als in de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PRT Praktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PRT Praktijk niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. 9.3  Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door PRT Praktijk op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan PRT Praktijk bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld. 
 4. 9.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 10 – geschillen 

 1. 10.1  De rechter in de vestigingsplaats van PRT Praktijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PRT Praktijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. 10.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 11 – geheimhouding 

 1. 11.1  Beide partijen (behandelaar als patiënt) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de (persoonlijke) aard van de informatie. Hieronder kan onder andere worden verstaan de kosten die PRT Praktijk bij de opdrachtgever in rekening brengt en medische behandelmethoden. 
 2. 11.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PRT Praktijk gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en PRT Praktijk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is PRT Praktijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is patiënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. 

Artikel 12 – toepasselijkheid recht 

Op elke overeenkomst tussen PRT Praktijk en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing. 

Artikel 13 – wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden 

 1. 13.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Eindhoven. 
 2. 13.2  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 3. 13.3  Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.